Drobečková navigace

Úvod > Hospic > Informace před přijetím

Informace před přijetím

Přijetí - Hospic svatého Lazara v PlzniHospicová péče je vhodná zejména pro pacienty nevyléčitelně nemocné, u nichž byla ukončena aktivní léčba, a nemohou být v domácím prostředí. Cílem není prodlužování života, ale jeho kvalita.

Cíl hospicové léčby

Cílem hospicové péče je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v poslední chvíli nezůstal osamocen a byla vždy respektována jeho lidská důstojnost

Hospic není zařízením akutní péče, není zde možno provádět žádná akutní diagnostická vyšetření. Lékař v hospici vědomě upouští od léčebných výkonů a postupů, které nemohou zlepšit kvalitu života nemocného a naopak ordinuje všechno to, co kvalitu života zlepšit může. Vždy však respektuje platná a uznávaná lékařská doporučení. Život zde uměle neprodlužujeme ani nezkracujeme.

Co si vzít s sebou?

Léky, které běžně užíváte, pomůcky, které běžně používáte (hůl, berle, vozík apod.), toaletní potřeby, župan, eventuálně pohodlné oblečení na den, domácí obuv na přezutí.

Nezapomeňte občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.

Jak je to v hospici s návštěvami?

Pacienty v hospici mohou doprovázet jejich blízcí (24 hodin denně). Uvažujete-li o takovéto možnosti doprovázení Vašeho blízkého, zaškrtněte v Žádosti o přijetí kolonku ubytování člena rodiny. Návštěvy pacientů jsou možné každý den. Zdravotnický personál může zamezit vstupu návštěvy, pokud je pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ruší noční klid nebo jedná proti zájmu pacienta.

Jak vypadají pokoje?

1-2 lůžkové, WC + sprcha, žaluzie, lednice, přistýlka, TV, rádio, Wi-Fi Internet.

DSC_0117 (1).jpg
DSC_0127 (1) (1).jpg

DSC_0128 (1).jpg

Dále je k dispozici společenská místnost, knihovnička, kaple, terasa, zimní zahrada, kuchyňka s mikrovlnnou troubou a rychlovarnou konvicí. 

Jak je to s placením?

Péče v hospici je financována z více zdrojů. Jedním z příjmů je i platba pacienta. Poplatky za pobyt jsou stanoveny podle rozhodnutí představenstva z 31. 1. 2012 od 1. 6. 2012:

 • pro pacienty je stanoven poplatek 290,- Kč/den i započatý (tj. 8.700,- Kč/30 dnů)
 • platba pacienta je cenou smluvní nerozpočtovou a pokrývá služby nezdravotnického charakteru nesouvisející s poskytováním zdravotní péče (nadstandardní ubytování, Wi-Fi a další); platí se v den přijetí pacienta na 30 dnů
 • zdravotní péče pacienta je hrazena zdravotními pojišťovnami
 • dále hospici náleží příspěvek na péči
 • příbuzní pacientů, kteří se v hospici ubytují, platí 50,- Kč/noc a mohou si pro sebe objednat jídlo za režijní cenu

Ze závažných sociálních důvodů lze poplatek snížit.


Máte dotazy?

Vaše otázky k přijetí a pobytu v hospici rádi zodpovíme na telefonu 377 249 648, 727 892 709, nebo e-mailu: soc@hsl.cz.

 

Postup při řešení stížností na poskytovanou zdravotní péči

I.    Úvodní ustanovení

Pacienti a další osoby mohou podávat stížnosti dle následujících náležitostí, dle zákona č. 372/2011 Sb., § 93 o zdravotních službách. Stížností se rozumí ústní nebo písemné podání, kterým se fyzické nebo právnické osoby (dále jen stěžovatel) obracejí na Hospic svatého Lazara v Plzni, ve věci ochrany svých zájmů, nebo kdy fyzické či právnické osoby upozorňují na nedostatky a závady. Bez sepsání záznamu ústní žádosti nebude stížnost šetřena. Jedno vyhotovení obdrží stěžovatel.

Stížnost může podat:

 • pacient,
 • zákonný zástupce (opatrovník),
 • osoba blízká, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
 • osoba zmocněná pacientem.

 II. Podací místo a příjem stížností

Pracovník určený k poskytování informací a vyřizováním stížností: ředitel Hospice svatého Lazara, Mgr. Jan Souček.

Podacím místem pro podání písemné žádosti je kniha stížností u vchodu do hospice. Dále je možné podat stížnost přímo v ředitelně v 5. patře.

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v době od 8:00 do 16:30.

Elektronicky: na mailové adrese  hospic@hsl.cz,

Nebo je možné zaslat stížnost s vlastnoručním podpisem stěžovatele poštou na adresu: Hospic svatého Lazara, Sladkovského 66a, Plzeň 326 00

Při podávání stížnosti telefonicky (tel.: 603 471 603) je nutné stížnost doplnit písemným podáním stěžovatele. Při telefonickém podání je stěžovatel upozorněn na skutečnost, že bez písemného podání nebude jeho podání evidováno jako stížnost, pouze jako podnět, který by mohl vést ke zlepšení péče.

O prošetření anonymních stížností rozhodne ředitel dle závažnosti sdělení. Ředitel  rozhodne do 5 pracovních dnů, zda bude anonymní stížnost šetřena.

Originály písemných stížnosti jsou uloženy fyzicky v sekretariátu ředitele, elektronické v zálohovaných souborech. 

Záznam musí zejména obsahovat tyto náležitosti:

 • datum podání stížnosti,
 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu stěžovatele,
 • jméno, příjmení a funkci zaměstnance, který záznam sepisuje,
 • předmět, obsah stížnosti,
 • výsledek šetření,
 • opatření k zjednání nápravy.

 III. Vyřizování žádosti 

Prošetření stížnosti musí být provedeno bez průtahů, musí však být prošetřeny všechny body stížnosti.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením dané stížnosti, má právo podat stížnost společně s odůvodněním nesouhlasu předsedovi představenstva Hospice svatého Lazara.

Opakuje-li stěžovatel svoji stížnost, je třeba přezkoumat, zda byla původní stížnost správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu.

Stížnost se považuje za vyřízenou, pokud byla po jejím prošetření učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel o tom byl vyrozuměn.

       IV. Lhůty k vyřízení stížností 

Dle § 93, článku 3 ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, je poskytovatel povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení; tuto lhůtu může odůvodněně prodloužit o dalších 30 dnů; jde-li o stížnost, k jejímuž vyřízení je nepříslušný, je povinen ji do 5 dnů ode dne jejího obdržení prokazatelně postoupit věcně příslušnému subjektu; o prodloužení lhůty a postoupení stížnosti je povinen informovat stěžovatele.